Special Student

One can take some courses in our graduate programs as a special student if he/she is graduated or a student in any higher education institution.

The fees for each credit hours are 150 ₺ for Turkish citizens and 300 ₺ for Foreign citizens. 

If you would like to take a couple of courses in our graduate programs, you have to write a petition with name(s) and code(s) of course(s) you would like to take. It has to be signed by the head of department and given it to the Institute of Graduate Studies.

 

 

 

YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı)

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (15 Kasım 2012 / 28468, 4 Ocak 2013 / 28518, 2 Haziran 2013 / 28665)

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler; a) Her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.  b) Ders ve sınavlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. c) Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.
5/18
(2) Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilirler. (3) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 6 kredi olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir. Bu derslerin başarılması halinde S harfli başarı notu verilir. 


This page updated by Fen Bilimleri Enstitüsü on 19.12.2023 15:48:27

QUICK MENU